www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Проекти

 

От нашия екип ще получите:

 

ИНФОРМАЦИЯ
• Предоставяне на информация за възможни източници на финансиране
• Информация относно текущи проекти

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОДИТ
• Съдействие при изготвянето на инвестиционните планове и технически проекти, кандидатстването за разрешителни, провеждането на слънчево-енергийни одити и изготвяне на становища, съдействие при първоначални преговори за банково кредитиране.

РАЗРАБОТВАНЕ
• Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея
• Съдействие при определяне на най-подходящия източник за финанси-ране на проектната идея
• Определяне на цели на проекта
• Обосновка на предложения проект и неговите цели
• Изготвяне на план график на реализация на дейностите
• Изготвяне на бюджет на проекта
• Изготвяне и окомплектоване на пълна проектна документация - концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план

УПРАВЛЕНИЕ
• Цялостно управление на проекти – вкл. финансова и техническа отчетност; координация на срокове, изисквания и планирани дейности; подготовка за мониторинг и контакти с финансиращата институция.
• Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство, според процедурите на съответната програма; Провеж-дане на търгове.
• Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти.
• Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешно-фирмени и отворени).

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още