www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.

 

Цел на процедурата:

• Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19

 

Бюджет: 

78 233 200 лв. (40 000 000 евро)

• Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на МСП във всеки от допустимите сектори.

• Ще бъде извършено разделение на бюджета и по категории предприятия (микро, малки и средни)

 

Допустими кандидати:

•Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за

кооперациите;

•Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;

•Имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;

•Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Допустими дейности:

1. Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

 

Допустими разходи:

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

1. Осигуряване на колективни средства за защита;

2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

- Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;

- Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;

- Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;

- Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез - хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

 

Минимален размер на помощта: 3 000 лв.

Максимален размер на помощта: 

микро предприятия - 15 000 лв.

малки предприятия - 30 000 лв.

средни предприятия - 75 000 лв.

 

Интензитет на помощта: 100 %

Максимална продължителност на проектите: 9 месеца

 

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още