www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА "НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"
14.07.2015

Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" дадоха старт на приема на проектни предложения по процедура "Ново работно място" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Цел: Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. (Тази дейност е задължителна);

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация);

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” на вече наетите по проекта лица. (Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение ключова компетентност);

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места;

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост;

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група;

6.1 Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.

 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6853

http://www.eufunds.bg/bg/page/1044

https://eumis2020.government.bg/

По процедурата се предвиждат няколко срока за набиране на проектни предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020: 

14.09.2015 г. - 23:59 ч., 

19.11.2015 г. - 23:59 ч., 

05.02.2016 г. - 23:59 ч.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още