www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
24.09.2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.

 

Цел на процедурата:

 

• Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Бюджет:

• 78 233 200 лв. (40 000 000 евро)

• Бюджетът се предвижда да бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на малките предприятия с оборот над 500 000 лв. във всеки от допустимите сектори.

 

Допустимите кандидати:

 

• Са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

• Имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките, на които да са извършвали стопанска дейност;

• МАЛКИ предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;

• Са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

• Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

• Са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

 

Допустими разходи:

 

Следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи); персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

 

Максимален размер на помощта - 50 000 лева

Интензитет на помощта - 100 %.

Максимална продължителност на проектите - 3 месеца

 

Срокът за подаване на проектни предложения е 90 дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още