www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"
04.01.2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“.

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ 

 или

-  при условията и праговете за минимална помощ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева (75 000 000 евро).

Допустими дейности:

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

- подобряване на производствените процеси;

- намаляване на производствените разходи;

- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

Приоритет ще бъде даден на:

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и/или се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий IV, 1 Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка;

- проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  (ОПРКБИ) и/или ОПИК;

- проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още