www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

В края на март се очаква стартът на първата процедура по ОПИК за подобряване на производствения капацитет на МСП
24.03.2015

„ОП „Иновации и Конкурентоспособност” е основен програмен документ на национално ниво, който очертава помощта на българския бизнес от европейските структурни инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г", подчерта министърът. Общият бюджет на програмата е 1 390 135 930 евро,  като от тях 85% са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% -  национално съфинасиране.

„Ресурсът на оперативната програма е разпределен в 5 приоритетни оси. Основният фокус на програмата е съсредоточен върху иновациите и малките и средни предприятия. В рамките на приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подпомагат иновациите, като финансирането по нея е в размер на 250 млн. евро. Приоритетна ос 2 Предприемачество и капацитет за растеж на МСП е с ресурс от 593 млн. евро, а бюджетът на приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ е 264 млн. евро.", посочи министър Лукарски. „По Приоритетна ос 4 е предвидено Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ и Подкрепа за изграждането на територията на България на междусистемна газова връзка  България – Сърбия“. Приоритетна ос  5 е за Техническа помощ  за подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите по ОПИК.

Вече е в ход подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК 2, която ще е за подобряване производствения капацитет  на Малките и средни предприятия. Очаква се тя да стартира в края на март. Разработени са и са одобрени от Комитета по наблюдение критериите и методологията за подбор на проекти по процедурата. В момента се подготвят насоките за кандидатстване и пакета документи към тях. Очаква се още по първата процедура документите да могат да се подават изцяло по електронен път, съобщи Ивелина Пенева, изпълняваща длъжността зам.директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК).   

Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Източник: Министерство на икономиката

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

29-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата: • Предоставяне на подкрепа на МСП за... още

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

24-09-2020

Очакван прием: октомври-декември 2020 г.   Цел на процедурата:   • Осигуряването на оперативен... още