www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

 

По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите по настоящата процедура могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :

 

- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ 

 

 или

 

 

-  при условията и праговете за минимална помощ.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева (75 000 000 евро).

 

Допустими дейности:

 

1) Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

 

Придобитите инвестиции в рамките на тази дейност може да са насочени към:

 

- подобряване на производствените процеси;

 

- намаляване на производствените разходи;

 

- подобряване на предлаганите продукти (стоки и/или услуги).

 

Приоритет ще бъде даден на:

- проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и/или се изпълняват на територията на определени области в страната (изрично посочени в критерий IV, 1 „Регионална приоритизация на проекти“ от Критериите за техническа и финансова оценка;

 

- проекти на кандидати, които нямат опит в участието в процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  (ОПРКБИ) и/или ОПИК;

 

- проекти, които се изпълнява в една от тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.

 

Ако проявявате интерес или имате въпроси по процедурата, моля, свържете се с нашия екип! 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още