www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“
29.06.2016

І. Размер на безвъзмездната помощ

·        Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 50 000 лева;

·        Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166 лева.

Процент на съфинансиране:

·        Максимален интензитет на помощта – 70 % от общите допустими разходи по проекта;

 

ІІ. Изисквания към кандидатите:

 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 

·        Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

·        Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

·        Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.)

·        Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

 

Категория на предприятието кандидат

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 250 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средна предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

·        Да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

 

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

ІІІ. Допустими дейности:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейск/международни стандарти

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики

4. Ре-сертификация на системите за управление

5. Реинженеринг на процесите в предприятията

6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина

7. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги

 

 

Срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца.

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още