www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Новини

СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
29.06.2016

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.

3) Разходи за СМР:

-  на производствени сгради и/или

- на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

 

Елемент Б „Услуги“

1) Разходи за извършване на енергиен одит по образец – до 20 000 лева.

2) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/ENISO 50001;

3) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

4) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;

5) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.);

6) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

 

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

 

Процент на съфинансиране по елемент А „Инвестиции”

Категория на предприятието

Режим регионална помощ

Режим „deminimis

Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност”

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS2)

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

70 %

65 %

Средни предприятия

60 %

35 %

70 %

55 %

 

Процент на съфинансиране по елемент Б „Услуги”

 

Интензитет на помощта за режим „deminimis”:

 

 

Категория на предприятието

 

Максимален интензитет на помощта

 

Микро, малки и средни предприятия

 

90 %

 

При избран режим „deminimis” финансирането е в размер на 70 % от допустимите разходи за елемент А „Инвестиции” и 90 % от елемент Б „Услуги” за всички категории предприятия, независимо от района на изпълнение, като максималният размер на помощта получена от едно и също предприятие за три бюджетни години не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро. 

Срок за изпълнение на проектите: до 18 месеца.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.10.2016 г. 19,00 часа.

 

 

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още