www.smconsult.net

Европейски фондове
Информация
Разработване
Управление

Европейски фондове

Експертите ни притежават богат опит в разработването и управлението на проекти, финансирани от различни донорски програми и фондове – по правителствени програми, частни фондове и фондации, международни организации, в т.ч. и от Оперативните програми на ЕС.

В зависимост от характера на проекта ние предлагаме избор на най-подходящ източник за получаване на съдействие. След прецизен анализ на възможностите пристъпваме към разработване на съответното проектопредложение.

Предлагаме управление на одобрените проекти в това число и контрол за правилното изразходване на средствата по начин, който да отговаря на предварително договорените условия, техническото и финансовото отчитане пред донорите.

ИНФОРМАЦИЯ
    • Предоставяне на информация за възможни източници на финансиране
    • Информация относно текущи проекти

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ И ОДИТ
    • Съдействие при изготвянето на инвестиционните планове и технически проекти, кандидатстването за разрешителни, провеждането на слънчево-енергийни одити и изготвяне на становища, съдействие при първоначални преговори за банково кредитиране.

РАЗРАБОТВАНЕ
    • Съдействие при определяне на точните параметри на проектната идея
    • Съдействие при определяне на най-подходящия източник за финанси-ране на проектната идея
    • Определяне на цели на проекта
    • Обосновка на предложения проект и неговите цели
    • Изготвяне на план график на реализация на дейностите
    • Изготвяне на бюджет на проекта
    • Изготвяне и окомплектоване на пълна проектна документация - концепция, формуляр за кандидатстване, бюджет и бизнес план

УПРАВЛЕНИЕ
    • Цялостно управление на проекти – вкл. финансова и техническа отчетност; координация на срокове, изисквания и планирани дейности; подготовка за мониторинг и контакти с финансиращата институция.
    • Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство, според процедурите на съответната програма; Провеж-дане на търгове.
    • Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти.
    • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешно-фирмени и отворени).

ВИЖ ВСИЧКИ

Новини

Старт на приема на проекти по процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

04-01-2019

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на... още

Успешна реализация на проект по процедура "Ново работно място 2015"

08-01-2018

  В периода Август 2016 г. -  Януари 2018 г. фирма „СВЕМАР КОНСУЛТ” ООД успешно изпълнени проект „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр.... още

СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект по схема "Ново работно място"

12-08-2016

  СВЕМАР КОНСУЛТ ООД стартира изпълнението на проект с наименование „Нови работни места в СВЕМАР КОНСУЛТ ООД – гр. Варна”, с планирана продължителност от 13 месеца.... още